Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo

Podziel się

Obiekty referencyjne

Kutno

ECO Kutno Sp. z o.o.

Aby przybliżyć okoliczności opisane w tym artykule należy cofnąć się do 25 marca 2009 roku, kiedy Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zakupiła 85% udziałów w PEC Sp. z o.o. w Kutnie. W Kutnie były wykorzystywane wówczas 2 źródła ciepła pracujące na wspólną sieć ciepłowniczą. Ciepłownia nr 1 położona w centrum miasta miała zbyt małą moc zainstalowaną, aby zapewnić dostawy ciepła w okresie całego roku. Ciepłownia nr 2 mogła ogrzać dwukrotnie większe zasoby niż istniały w Kutnie, lecz sieć magistralna nie pozwalała na przesył większy niż 22 MW przy mocy zamówionej na poziomie 70 MW.

W maju 2009 spółka zmieniła nazwę na ECO Kutno Sp. z o.o. Wtedy nikt jeszcze nie planował budowy elektrociepłowni. Lata 2009 i 2010 poświęciliśmy na restrukturyzację działalności w zakresie rynku, finansów i zasobów. Spółka w myśl umowy sprzedaży udziałów zobowiązana była do realizacji pakietu inwestycyjnego na kwotę ok. 15 mln zł. Rozważaliśmy budowę nowej magistrali pozwalającej na zwiększenie przepustowościi skupienie produkcj i ciepła w Ciepłowni nr 2, zlokalizowanej poza miastem . Projekt ten jednak nie gwarantował zwrotu zainwestowanego kapitału i został zakończony na etapie koncepcyjnym. W roku 2010 została podjęta decyzja o realizacji projektu „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe, na terenie ciepłowni miejskiej nr 1 w Kutnie”. Wstępnie przeprowadzone szacunki wskazywały na orientacyjne nakłady finansowe w wysokości ponad 20 mln zł. Równolegle rozpoczęliśmy prace nad koncepcją finansowania tej inwestycji załatwiając pierwsze formalności w zakresie przyłączeń i ochrony środowiska. Spółka pozyskała preferencyjne środki finansowe na poziomie 14,6 mln zł. Umowa na realizację elektrociepłowni została podpisana z końcem września 2011 roku. Dziś etap budowy mamy już za sobą, elektrociepłownia pracuje, a na jej rentowność mają wpływ decyzje podjęte w trakcie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zwróciliśmy wtedy uwagę na podstawowe wielkości wpływające na wynik finansowy projektu i w taki sposób przygotowaliśmy specyfikację, aby ponosić optymalne koszty zużycia gazu (sprawność agregatów), koszty obsługi i serwisu oraz nakłady inwestycyjne. Zapisy w SIWZ były tak sformułowane, aby dobierane urządzenia gwarantowały inwestorowi uzyskiwanie możliwie najwyższych sprawności.

Elektrociepłownia została wybudowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Generalnym Wykonawcą była firma Introl SA, która realizowała część elektryczną, systemy automatyki i sterowania. W zakresie budowlanym i technologicznym Introl wspomagał się firmą Comax Budownictwo i Energetyka Sp. z o.o. Dostawcą 3-ch agregatów prądotwórczych typu Caterpillar G3520 E+ do układu kogeneracji wraz z ich indywidualnymi systemami sterowania była firma Eneria Sp. z o.o.

Projekt części technologicznej obejmował projekty w zakresie stacji przygotowania wody, wentylacji i dokumentacji technologicznej składającej się z:

• doboru agregatów,

• obliczeń dla poszczególnych obiegów technologicznych tj.    wysokotemperaturowego i niskotemperaturowego,

• wzajemnej separacji obiegów glikolowych i wodnych dla poszczególnych     agregatów,

• doboru wymienników i pomp w obiegach glikolu i wody sieciowej oraz armatury.

Urządzenia i armatura były standaryzowane na etapie projektu w celu uzyskania odpowiedniego rezerwowania. Projektanci i programiści automatyki systemowej przygotowali oprogramowanie sterowników serii S7 w taki sposób, aby ograniczyć czas przebywania obsługi w maszynowni do minimum. Zastosowane algorytmy zabezpieczają urządzenia, pozwalają na realizację różnych trybów sterowania w zależności od potrzeb systemu ciepłowniczego i optymalny rozdział obciążeń z wyłączeniami agregatów włącznie. Obiekt wyposażony jest w pełny monitoring, a wielkości technologiczne dodatkowo można podglądać na smartfonie. Wracając do kosztów eksploatacji, jednym z istotnych elementów jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne. Wśród urządzeń zużywających energię elektryczną największą grupę stanowią pompy. W kutnowskiej elektrociepłowni wymagany był montaż 15 pomp do różnych obiegów. Zatem ich sprawność, z punktu widzenia kosztów eksploatacji obiektu i czasupracy (8100 h/a), ma wpływ na ilość  sprzedawanej energii elektrycznej.

Efekt oszczędności jest podwójny, ponieważ zaoszczędzoną energię można sprzedać uzyskując większe przychody. Projektant technologii, analizując wymagane przez inwestora parametry, dobrał układy pompowe na bazie produktów Wilo. Dobrane technologiczne dostawców agregatów prądotwórczych jak i wymagania inwestora, w tym sprawnościowe. Elektrociepłownia zaprojektowana została w taki sposób, aby mogła pracować w zależności od zapotrzebowania. Układy pompowe obiegów glikolowych PA1, PA2, PA3, PA6 zapewniające odzysk ciepła pracują w okresie całego roku. W tych obiegach zainstalowane są pompy Inline typu Wilo-CronoLine-IL (Tabela) wykonane w wersji z zabezpieczeniem termistorowym silników (oznaczenie K3) oraz specjalnymi uszczelnieniami mechanicznymi na glikol (oznaczenie S1). Przepływ wody sieciowej zapewniają dwa pracujące szeregowo zestawy; pomp letnich (wykorzystywane pompy letnie obiegu PL5 typu Wilo-CronoLine-IL - Tabela) i obiegowych całorocznych (wykorzystywane pompy blokowe obiegu PO4 typu Wilo-CronoBloc-BL - Tabela). Układ wodny przygotowano w taki sposób, aby latem zapewnić wymagany przepływ i ciśnienie dyspozycyjne, a w okresie przejściowym i zimą uzyskać wymagany przez układ  wysokosprawnej kogeneracji przepływ w pracy szeregowej z istniejącą kotłownią. Elektrociepłownia (wysokosprawna kogeneracja) zasysa wodę sieciową z rurociągu powrotnego i wstępnie ją podgrzewa. Następnie podgrzana woda dopływa do rurociągu powrotnego, przed wlotem do kolektora ssącego pomp obiegowych Ciepłowni nr 1. Pompy obiegu letniego pracują jedynie w okresie przygotowania ciepłej wody użytkowej od maja do pierwszych dni października, natomiast pompy obiegowe elektrociepłowni przez cały rok zapewniają przepływ wody przez wymienniki w celu przekazania ciepła do sytemu ciepłowniczego.

Kamil Matolicz

Prezes Zarządu

 

Pobierz

Pruszcz Gdański

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.

pruszcz gdanski obiekt ref

Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy w Pruszczu Gdańskim to niezwykłe, bardzo interesujące i prestiżowe dla miasta miejsce. Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim jest wyjątkowym przedsięwzięciem turystyczno-archeologicznym w skali całego kraju.

Zasilanie w ciepło obiektów zlokalizowanych na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego powinno cechować się bardzo dużą elastycznością i niezawodnością. Mając na uwadze w/w kryteria, Inwestor zdecydował, że potrzeby cieplne w/w obiektów zaspokoi Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.. Mając na uwadze charakter obiektu oraz oczekiwania Inwestora postanowiliśmy przy realizacji projektu oprzeć się na najnowszych technologiach. Obiekty znajdujące się na terenie Faktorii zasilane są w ciepło z kotłowni gazowej,  poprzez lokalną sieć ciepłowniczą. Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej pracują dwa kotły kondensacyjne o mocy po 90 kW z palnikami modulacyjnymi każdy oraz pompa Wilo-Stratos GIGA 40/1-25/1,6 jako pompa sieciowa.

Charakterystyczną cechą obiektów muzealnych jest bardzo duże zróżnicowanie zapotrzebowania ciepła na przestrzeni doby, tygodnia oraz w poszczególnych miesiącach w roku kalendarzowym. Dokonując wyboru pompy kierowano się kryteriami:

  • elastyczności,
  • głośności pracy,
  • zużycia energii elektrycznej,
  • niezawodności.

Przy różnych zapotrzebowaniach ciepła wahających się od 8 do 160kW, a przy tym zmieniającym się przepływie wody sieciowej w bardzo dużym zakresie, regulacja cieśnienia dyspozycyjnego na wyjściu
z kotłowni przebiega bez zakłóceń. Dotychczasowe doświadczenia z tą pompą potwierdzają jej zalety. Do tej pory nie wystąpiły żadne problemy w jej eksploatacji. Oczywiście sam fakt wyposażenia przez producenta tej pompy w silnik 1,6 kW oraz zmieniony sposób sterowania tymże silnikiem, procentuje wymiernymi korzyściami ekonomicznymi w postaci mniejszych rachunków za zużywaną energię elektryczną. Pompa spełnia nasze oczekiwania w 100% i już wiadomo, że przy następnej budowie nowego źródła ciepła pompy serii Wilo-Stratos GIGA, ze względu na ich właściwości ruchowe, znajdą tam swoje miejsce.

 

Sławomir Olkiewicz
Prezes Zarządu

Podziel się

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Obiekty referencyjne

Pioneering for You